Disease A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [0-9]
Gene A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Disease list (S)

Schindler disease, type I
Sclerosteosis
Seborrhea-like dermatitis with psoriasiform elements
Sensenbrenner syndrome
Short Stature, Idiopathic
Simpson-Golabi-Behmel syndrome, type 1 (SGBS)
Sinus Bradycardia syndrome, familial, autosomal dominant
Sjogren-Larsson syndrome
Spastic ataxia 2, autosomal recessive
Spastic paraplegia 11, autosomal recessive
Spastic paraplegia 51, autosomal recessive
Spastic paraplegia 7, autosomal recessive
Spastic paraplegia 76, autosomal recessive
Spermatogenic failure 5
Spermatogenic failure 9
Spermatogenic failure, Y-linked, 2
Spinal muscular atrophy-1
Spinal muscular atrophy-2
Spinal muscular atrophy-3
Spinal muscular atrophy-4
Spinocerebellar ataxia 23
Spinocerebellar ataxia 7
Spondylo-megaepiphyseal-metaphyseal dysplasia
Spondylometaepiphyseal dysplasia, short limb-hand type
Stickler syndrome, type IV